Algemene voorwaarden

A. Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'P.Chase', tevens handelend onder de handelsnamen Sportfoods.be en Sportfoods.nl.

'Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met P.Chase in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Consument Koper' iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

'Producten' het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

'Website(s)' de volgende websites (tezamen of afzonderlijk), die door P.Chase beheerd worden: www.sportfoods.be, www.sportfoods.nl

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van P.Chase , alsmede op alle met P.Chase aangegane overeenkomsten.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door P.Chase is ingestemd.

6. P.Chase behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

7. Door het gebruik van de Website(s) van P.Chase en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

B. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.

4. Koper en P.Chase komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van P.Chase gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

C. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW.

2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3. De Koper is de prijs verschuldigd die P.Chase in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door P.Chase worden gecorrigeerd.

4. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld.

D. Betaling

1. Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

- Kredietkaart (VISA, MasterCard)

- Bancontact / Mister Cash

- IDeal

P.Chase kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van uw browser.

3. In het geval door P.Chase een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. P.Chase is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

6. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die P.Chase , als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

7. In geval van niet tijdige betaling is P.Chase bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

E. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft P.Chase ernaar om bestellingen die voor 23.00 uur op een werkdag zijn geplaatst dezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

2. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

3. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5. Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft P.Chase het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. Indien de levering niet kan plaatsvinden omdat de Consument Koper de producten niet wenst te ontvangen of kan ontvangen dan zijn de kosten voor het terugzenden voor rekening van de Consument Koper.

7. De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is P.Chase gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

F. Gebreken en Klachttermijn

1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen veertien (14) dagen na levering (of binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan P.Chase schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.

2. De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. P.Chase is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

G. Recht van verzaking en ruiling

1. De Consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgave van redenen het verzakingsrecht uitoefenen. De bedenktermijn van 14 werkdagen begint te lopen vanaf de eerste dag die volgt op de levering van het product. Houd er rekening mee dat in de wetgeving zaterdag ook een werkdag is. Enkel als de laatste dag van de bedenktermijn op een zaterdag valt, wordt er geen rekening mee gehouden en eindigt de bedenktermijn op de eerste daaropvolgende werkdag. Van dit verzakingsrecht zijn uitgezonderd software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of software waarvoor een bindende productregistratie is uitgevoerd. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. De retourzending dient te gebeuren via dezelfde weg als de levering. In geval hij zijn verzakingsrecht uitoefent, is de Consument Koper verplicht het ontvangen product binnen zeven (7) werkdagen na de levering hier melding van te maken bij P.Chase . Het product dient vervolgens in de staat waarin de Consument Koper het product heeft ontvangen te worden geretourneerd aan P.Chase , met vermelding van zijn bankrekeningnummer. De retourzending dient goed verpakt te zijn en voldoende gefrankeerd teruggestuurd te worden Koekoekstraat 125, 2627 Schelle, België. Ongefrankeerde retourzendingen worden door P.Chase niet geaccepteerd.

2. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Consument Koper.

3. Indien de Consument Koper van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, en de retourzending wordt in goede staat ontvangen, dan draagt P.Chase binnen dertig (30) dagen zorg voor terugbetaling van het door de Consument Koper aan P.Chase betaalde middels een bank overschrijving op het rekeningnummer dat P.Chase van de Consument Koper hiertoe aangewezen heeft gekregen. Overschrijving zal alleen gebeuren als het rekeningnummer dat wordt opgegeven voor de terugbetaling gelijk is aan het rekeningnummer waarvan de betaling aan P.Chase werd gedaan.

4. P.Chase is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

5. Overeenkomstig artikel 80, §4, 2° W.H.P.C. kan de Consument Koper geen verzakingsrecht uitoefenen voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de Consument Koper zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

6. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

H. Eigendomsvoorbehoud

1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.

2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

I. Garantie en aansprakelijkheid

1. In beginsel geldt voor door P.Chase geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, P.Chase in kennis te stellen. Consument Kopers komen de rechten toe zoals die in de artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies van het Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.

2. Indien P.Chase om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden aan een Koper die geen Consument Koper is dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

3. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

- indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van P.Chase of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

4. De Koper die geen Consument Koper is, is gehouden P.Chase te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen P.Chase zouden kunnen doen gelden (bijv. gevolgschade), voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

5. Het is mogelijk dat P.Chase op haar Website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. P.Chase is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

6. Wanneer er voor het achterhalen van een defect van het product of onderdeel van het product, welke is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt en deze kosten op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijken te zijn van garantie, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de Koper. P.Chase streeft ernaar hiervan van tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de Koper niet van de verplichting tot het betalen van deze kosten.

7. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden en deze herstelling op grond van artikel 9.3 uitgesloten blijkt te zijn van garantie, dan wordt de Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer de Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan P.Chase .

8. Op gebruikte, 2de hands of demonstratiemodellen kan een verminderde garantie van toepassing zijn.

J. Overmacht

1. In geval van overmacht is P.Chase niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. P.Chase is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

K. Intellectuele eigendom

1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij P.Chase , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van P.Chase , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

L. Persoonsgegevens

1. P.Chase zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .

2. P.Chase neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

M. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van P.Chase , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Dendermonde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

3. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/ doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitstluitend aan de rechtbank voor te leggen.

N. Diverse bepalingen

1. De maatschappelijke zetel van P.Chase is gevestigd te 2627 Schele, Koekoekstraat 125, met KBO nummer 0662 516 730. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan P.Chase op voormeld adres of naar het e-mail adres info@sportfoods.be.

2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en P.Chase met betrekking tot de erin opgenomen materie.